CAT

راه حل ایده آل برای خدمات سنگین جاده

فاصله خالص تا حداکثر 16 متر

ویژگی های اصلی

مانع زنجیره ای 230 ولت AC

001CAT-X

پست با گیربکس و کنترل پنل داخلی.

مانع زنجیره ای 24 ولت DC

001CAT-X24

پست با گیربکس و کنترل پنل داخلی.

موانع زنجیره ای 120 ولت AC

001CAT-X110

پست با گیربکس و کنترل پنل داخلی.

مانع زنجیره ای 24 ولت DC

001CAT-X24110

پست با گیربکس و کنترل پنل داخلی.

مانع زنجیره ای 24 ولت DC

002LB38

برد مدار برای عملیات اضطراری و شارژ باتری.

تجهیزت جانبی

001CAT-5

زنجیر 9 میلی متری نوع Genovese برای فاصله تا 8 متر.

001CAT-15

زنجیر 5 میلی متری نوع Genovese برای فاصله تا 16 متر.

001CAR-2

بالای گرد، راهنمای حفاظت از زنجیر L = 2 متر.

001CAR-4

زیر زمین، راهنمای حفاظت زنجیر L = 2 متر.